• Home
  • Condiciones de uso

Condiciones de uso

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

de 27 d’abril de 2016

sobre la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per la qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)

(Text pertinent a l’efecte de l’EEE)

EL PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA,

Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i en particular, el seu article 16.

Vista la proposta de la Comissió Europea,

Després de la transmissió de el projecte d’acte legislatiu als parlaments nacionals,

Vist el dictamen de l’Comitè Econòmic i Social Europeu (1),

Vist el dictamen de el Comitè de les Regions (2),

Actuant de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari (3),

mentre:

(1)

La protecció de les persones físiques en relació amb el processament de dades personals és un dret fonamental. L’article 8, apartat 1, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i l’article 16, apartat 1. Estableixen que tota persona té dret a la protecció de dades personals que el concerneixen.

(2)

Els principis i les normes sobre la protecció de les persones físiques pel que fa a el processament de les seves dades personals. Respectar els seus drets i llibertats fonamentals, en particular el seu dret a la protecció de dades personals.

El present Reglament té per objecte contribuir a la realització d’un espai de llibertat, seguretat i justícia i d’una unió econòmica, a el progrés econòmic i social, a l’enfortiment i la convergència de les economies en el mercat interior i a l’benestar de persones físiques.

(3)

La Directiva 95/46 / CE de Parlament Europeu i de Consell busca harmonitzar la protecció dels drets i llibertats fonamentals de les persones físiques.

(4)

El processament de dades personals ha d’estar dissenyat per servir a la humanitat. El dret a la protecció de dades personals no és un dret absolut; s’ha de considerar en relació amb la seva funció en la societat i equilibrar-se amb altres drets fonamentals, de conformitat amb el principi de proporcionalitat. El present Reglament respecta tots els drets fonamentals i observa les llibertats i principis reconeguts en la Carta consagrats en els tractats, en particular el respecte de la vida privada i familiar, la llar i les comunicacions, la protecció de dades personals, la llibertat de pensament, consciència i religió.

Llibertat d’expressió i informació, llibertat per fer negocis i la diversitat cultural, religiosa i lingüística.

(5)

La integració econòmica i social resultant de l’funcionament de l’mercat intern ha portat a un augment substancial dels fluxos transfronterers de dades personals. S’ha incrementat l’intercanvi de dades personals entre actors públics i privats, incloses persones físiques, associacions i empreses de tota la Unió. La legislació de la Unió exigeix ​​a les autoritats nacionals dels Estats membres que cooperin i intercanviïn dades personals per poder exercir les seves funcions.

(6)

La ràpida evolució tecnològica i la globalització han portat nous desafiaments per a la protecció de dades personals. L’escala de la recopilació i l’intercanvi de dades personals ha augmentat significativament.

La tecnologia permet que tant les empreses privades com les autoritats públiques facin ús de dades personals en una escala sense precedents. Les persones físiques cada vegada més fan que la informació personal estigui disponible pública i globalment.

La tecnologia ha transformat tant l’economia com la vida social, i hauria de facilitar el lliure flux de dades personals dins de la Unió. La transferència a tercers països i organitzacions internacionals, a el temps que garanteix un alt nivell de protecció de dades personals.

(7)

Aquests desenvolupaments requereixen un marc de protecció de dades sòlid i més coherent en la Unió, recolzat per una aplicació estricta. Donada la importància de crear la confiança que permetrà que l’economia digital es desenvolupi en tot el mercat interior. Les persones físiques han de tenir el control de les seves pròpies dades personals. S’hauria de millorar la seguretat jurídica i pràctica per a les persones físiques, els operadors econòmics i les autoritats públiques.

Aquests desenvolupaments requereixen un marc de protecció de dades sòlid i més coherent en la Unió, recolzat per una aplicació estricta. Donada la importància de crear la confiança que permetrà que l’economia digital es desenvolupi en tot el mercat interior. Les persones físiques han de tenir el control de les seves pròpies dades personals. S’hauria de millorar la seguretat jurídica i pràctica per a les persones físiques, els operadors econòmics i les autoritats públiques.

(8)

Quan el present Reglament estableixi especificacions o restriccions de les seves normes per la legislació dels Estats membres. Els Estats membres podran, en la mesura que sigui necessari per garantir la coherència i fer que les disposicions nacionals siguin comprensibles per a les persones a les que s’apliquen.

(9)

Els objectius i principis de la Directiva 95/46 / CE segueixen sent sòlids, però no ha impedit la fragmentació en la implementació de la protecció de dades en tota la Unió, la inseguretat jurídica o la percepció pública generalitzada que hi ha riscos significatius per a la protecció de les persones físiques, en particularment pel que fa a l’activitat en línia.

Les diferències en el nivell de protecció dels drets i llibertats de les persones físiques, en particular el dret a la protecció de dades personals. Poden impedir el lliure flux de dades personals en tota la Unió.

Per tant, aquestes diferències poden constituir un obstacle per a la realització d’activitats econòmiques a nivell de la Unió, distorsionar la competència i impedir a les autoritats l’acompliment de les seves responsabilitats en virtut de el dret de la Unió.

(10)

Per tal de garantir un nivell de protecció coherent i alt de les persones físiques i eliminar els obstacles als fluxos de dades personals dins de la Unió, el nivell de protecció dels drets i llibertats de les persones físiques pel que fa a el tractament d’aquestes dades ha de ser equivalent a tots els Estats membres.

S’ha de garantir l’aplicació coherent i homogènia de les normes per a la protecció dels drets i llibertats fonamentals de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals en tota la Unió.

Pel que fa a el processament de dades personals per al compliment d’una obligació legal, per a l’exercici d’una tasca realitzada en interès públic o en l’exercici de l’autoritat oficial conferida a el controlador.

Els Estats membres han de poder mantenir o introduir disposicions nacionals per especificar amb major precisió l’aplicació de les normes de el present Reglament.

Juntament amb la llei general i horitzontal sobre protecció de dades que implementa la Directiva 95/46 / CE, els Estats membres tenen diverses lleis sectorials específiques en àrees que necessiten disposicions més específiques.